logo MED

Obchodné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WEARMEDICINE.SK

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. BrandBQ Sp. z o.o. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov (Poľsko), Aleja Pokoju 18, zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Krakove, XI. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000372924, IČO 121360377 , DIČ 6793049718, so základným imaním 326 650,00 PLN, umožňuje nákup tovaru prostredníctvom elektronickej siete (internet) - na internetovej adrese: https://wearmedicine.sk („Obchod“). Správcom osobných údajov zákazníkov Obchodu je BrandBQ SP. z o.o. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakow, Aleja Pokoju 18, Poľsko (ďalej aj len „BRANDBQ“), adresa elektronickej pošty: [email protected], telefónne číslo: +421 233221534  (poplatok za štandardné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora).
 2. Tento Poriadok je určený všetkým používateľom Obchodu a definuje pravidlá registrácie a používania účtu Obchodu, pravidlá pre elektronické rezervácie Tovaru dostupného v Obchode („Tovar“ alebo „Tovary“) ako aj pravidlá pre uskutočňovanie objednávok v Obchode a pravidlá pre uzatváranie Kúpnych zmlúv. Ustanovenia zmlúv, resp. týchto obchodných podmienok, ktoré môžu byť pre spotrebiteľa menej priaznivé, ako zákonné ustanovenia chrániace práva spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich platia tieto zákonné ustanovenia. V prípade neúmyselnej nezhody ustanovení týchto pravidiel s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami majú prednosť zákonné ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať. Ustanovenia týchto pravidiel preto nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľov a prípadné pochybnosti budú vykladané k prospechu spotrebiteľa. Obchodné podmienky sú určené pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi,  ako aj  pre zákazníkov, ktorí spotrebiteľmi nie sú, ale využívajú internetový obchod, elektronické služby alebo uzatvárajú kúpnu zmluvu.
 3. Prístup k Poriadku môže každý užívateľ Obchodu kedykoľvek získať „kliknutím” na odkaz „Poriadok“ na webovej stránke Obchodu, ako aj uložením jeho verzie PDF na médium podľa svojho výberu.
 4. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku sú iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka č. 40/1946 Z. Z., ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka. Tovary v Obchode sú podrobne označené. Na webovej stránke sa najmä nachádzajú informácie o vlastnostiach Tovaru, jeho cene, materiáli, z ktorého je vyrobený, atď.
 5. Predaj v obchode sa uskutočňuje výlučne pre spotrebiteľov, t. j. osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť.

 

II. Podmienky používania obchodu a uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

 1. BRANDBQ umožňuje uzatváranie zmlúv o predaji Tovarov prostredníctvom internetu a poskytuje ďalšie služby ustanovené v tomto Poriadku.
 2. Zmluva o predaji je uzatváraná medzi používateľom Obchodu („Zákazník“) a BRANDBQ Sp. z o.o. so sídlom v Krakove (Poľsko).
 3. Podmienkou začatia používania Obchodu je oboznámenie sa s týmto Poriadkom a súhlas s jeho ustanoveniami.
 4. Informácie obsiahnuté vo formulári by mali byť pravdivé, aktuálne a presné. BRANDBQ si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky, ak sú poskytnuté údaje natoľko nepresné, že je nemožné objednávku splniť, najmä to bráni správnemu doručeniu zásielky. Pred odmietnutím realizácii BRANDBQ  pokúsi sa kontaktovať Zákazníka na základe ním poskytnutých údajov, aby určil údaje v rozsahu, ktorý umožní úspešnú realizáciu objednávky.
 5. Obchod prijíma všetky možné technické a organizačné opatrenia vyžadované príslušnými ustanoveniami zákona na ochranu osobných údajov Zákazníkov, najmä na zabránenie neoprávneným osobám v získavaní a úprave údajov poskytnutých počas registrácie.
 6. Zákazník, ktorý obchod používal, je povinný:
  a. Nedodávať a nepreposielať obsah zakázaný zákonom;
  b. Používať obchod tak, aby to nenarúšalo jeho fungovanie;
  c. Neposielať a nezverejňovať v rámci obchodu nevyžiadané obchodné informácie;
  d. Používať obchod tak, aby to nebolo pre ostatných zákazníkov a pre Správcu obchodu nepohodlné;
  e. Používať obsah webových stránok Obchodu pre osobné použitie;
  f. Využívať služby Obchodu v súlade s predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ustanoveniami Poriadku a tiež so všeobecnými pravidlami používania internetu.

 

III. Uzavretie zmluvy o predaji

 1. Obchod  umožňuje zadávanie objednávok Tovaru zákazníkmi nasledujúcim spôsobom:
  a. na webovej stránke Obchodu (online) použitím postupu podania objednávky,
  b. elektronickou poštou, zaslaním objednávky, ktorá bude obsahovať určité vybrané Tovary na e-mailovú adresu: [email protected].
 2. Obchod prijíma online objednávky 24 hodín denne, všetky dni v týždni. Zadané objednávky v dňoch pracovného pokoja budú spracované do dvoch pracovných dní po zadaní objednávky.
 3. Zákazník môže zadať objednávku bez nutnosti permanentnej registrácie svojich údajov v databáze Obchodu (tzv. nákup bez registrácie).
 4. Podmienkou zadania objednávky je vyplnenie formulára so všetkými požadovanými údajmi potrebnými na odoslanie alebo systémové generovanie faktúry s DPH (daň z pridanej hodnoty).
 5. Pre zadanie objednávky si musíte vybrať Tovar v Obchode, najmä pokiaľ ide o jeho farbu, veľkosť a množstvo, a pokračovať v objednávaní výberom vhodných možností.
 6. Kým nebude výber Tovaru potvrdený tlačidlom „Objednať a Zaplatiť“, má Zákazník možnosť vykonať zmeny a úpravy Tovarov v objednávke, ako aj kontaktné údaje pre odoslanie alebo faktúru. Schválenie objednávky Zákazníkom pomocou tlačidla „Objednať a Zaplatiť“ sa rovná prijatiu povinnosti zaplatiť cenu Tovaru a náklady na jeho dodanie, o čom je Zákazník informovaný priamo pred schválením objednávky. Ak si vyberiete spôsob platby Google Pay/Apple Pay, na potvrdenie objednávky je potrebná platba.
 7. Schválenie objednávky v súlade s bodom 6 vyššie predstavuje ponuku Zákazníka poskytnutú spoločnosti BRANDBQ pokiaľ ide o uzavretie Zmluvy o predaji, v súlade s obsahom objednávky a týmito Poriadkom.
 8. Vo chvíli zadania objednávky v súlade s vyššie uvedeným bodom 6 obdrží Zákazník správu na ním zadanú e-mailovú adresu s informáciami o objednávke, množstve objednaného Tovaru, hodnote objednávky, vybranom type doručenia a platby, čase vybavenia objednávky a kontaktné údaje Zákazníka, Obchodu, ako aj informácie o reklamačnom poriadku ohľadom Tovaru a o práve Zákazníka odstúpiť od Zmluvy o predaji. Vyššie uvedená správa je potvrdením, že Obchod dostal nákupnú ponuku Zákazníka.
 9. Zákazník dostane potvrdenie o prijatí svojej ponuky e-mailom („Potvrdenie o realizácii a odoslaní objednávky“) na ním uvedenú e-mailovú adresu. Po obdržaní vyššie uvedeného potvrdenia prichádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a BRANDBQ so sídlom v Krakove, zmluvy o predaji Tovaru objednaného Zákazníkom.
 10. Po uzavretí zmluvy dostane Zákazník e-mailovú žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry.
 11. Zmluva o predaji sa uzatvára v slovenskom jazyku, s obsahom, ktorý je v súlade s týmto Poriadkom  a objednávkou zadanou Zákazníkom.
 12. Bez toho, aby bolo dotknuté právo Zákazníka odstúpiť od zmluvy v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, môže Zákazník objednávku zrušiť pred prijatím potvrdenia ponuky nákupu od Obchodu, t.j. pred prijatím správy potvrdzujúcej prijatie objednávky na realizáciu, uvedeného v odseku 9 vyššie. V takom prípade by mal Zákazník bezodkladne kontaktovať Obchod vrátane telefonického kontaktu s potvrdením e-mailom.
 13. Obchod si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku podľa Zmluvy o predaji, v prípade, ak sú kontaktné údaje Kupujúceho nepresné, transakcia nebola autorizovaná v elektronickom platobnom systéme PayU alebo platba za objednávku nebola vykonaná v stanovenom čase, v prípade, ak zákazník zvolí inú formu platby ako „dobierka“.
 14. Akcie v internetovom obchode nie je možné spájať, pokiaľ nie je v pravidlách akcie výslovne uvedené inak.
 15. Predávajúci môže nezáväzne informovať zákazníka o stave objednávky najmä pomocou SMS alebo telefonicky, či prípadne  zaslaním správy na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú zákazník uvedie pri kúpe tovaru.
 16. Predávajúci sa snaží zaistiť splnenie kúpnej zmluvy a dostupnosť produktov. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane § 575-577 Občianskeho zákonníka, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi.
 17. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu, náklady na dopravu a prípadne ďalšie náklady na voliteľne platené služby vybrané zákazníkom. Predávajúci môže  stanoviť minimálny limit objednávky, od ktorého zákazník neplatí náklady na dodanie. S celkovou cenou produktov vrátane dane, ktoré sú predmetom objednávky, tak ako i o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručení a poštových služieb), a ďalších nákladoch, a pokiaľ nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o záväzku ich úhrady, je klient informovaný pri vytváraní objednávky, vrátane momentu, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

 

IV. Dodávka a odber

 1. Tovar je doručovaný na adresu uvedenú Zákazníkom v objednávke. Odhadovaný termín dodania Tovaru je uvedený v zhrnutí objednávky, až kým zákazník nepotvrdí zadanie objednávky pomocou stlačenia tlačidla "Objednať a zaplatiť".
 2. Predpokladaná doba dodania je 1 pracovný deň odo dňa nasledujúceho po odoslaní. Celková a maximálna doba realizácie objednávky nesmie presiahnuť 7 pracovných dní a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 20 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o predaji. Začiatok realizácie objednávky môže byť oneskorený, kým na bankovom účte Obchodu nebude pripísaná suma predajnej ceny (a prípadne) cena dodávky), ak si Zákazník zvolí spôsob platby ako online preddavok (t.j. buď pomocou služby PayU, alebo zvyčajným online prevodom).
 3. Tovar je dodávaný na uvedenú adresu na území Slovenskej republiky spoločnosťou GLS Slovakia s.r.o. Poplatok za doručenie produktov je špecifikovaný v priebehu procesu zadávania objednávky. Obchod tiež umožňuje vyzdvihnutie tovaru v kamenných predajniach uvedených v bode 7 a nasledujúcich.
 4. Všetky zásielky sú realizované v rámci poistenej kuriérskej služby.
 5. Ak si Zákazník zvolí možnosť platby na dobierku pri prevzatí zásielky, je Zákazník povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky. Odmietnutím prevzatia Zásielky  sa ruší Zmluva o predaji.
 6. Objednávky presahujúce určitú hodnotu sa odosielajú na náklady Obchodu. Informácie o aktuálnom limite sú vždy uvedené na produktových stránkach obchodu a v „košíku“ pri zadávaní objednávky. V opačnom prípade náklady na doručenie zakúpeného tovaru pokrýva Zákazník, o čom je informovaný pred potvrdením objednávky. Ku každému odoslanému produktu je priložený doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH), doklad so špecifikáciou objednávky a formulár pre vrátenie tovaru. Podrobné informácie o spôsoboch dopravy a o nákladoch na doručenie nájdete aj na webovej stránke: https://wearmedicine.sk/a/dorucenie-tovaru/.
 7. Zákazník je oprávnený vyzdvihnúť si objednaný tovar aj v kamenných predajniach prevádzkovaných pod značkou „Medicine Everyday Therapy“ (ďalej len „Medicine“). Zoznam predajní je zákazníkovi sprístupnený pri zadávaní objednávky, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://wearmedicine.sk/a/zoznam-predajni/
 8. Doručenie tovaru do kamennej predajne Medicine prebieha za nasledujúcich podmienok:
  a. Objednávky presahujúce určitú hodnotu sa odosielajú do vybranej predajne na náklady Obchodu. Informácie o aktuálnom limite sú vždy umiestnené na produktových stránkach obchodu a v „košíku“ pri zadávaní objednávky. V opačnom prípade náklady na doručenie zakúpeného tovaru pokrýva Zákazník, o čom je informovaný pred potvrdením objednávky. Podrobné informácie o spôsoboch dopravy a o nákladoch na doručenie nájdete aj na webovej stránke: https://wearmedicine.sk/a/dorucenie-tovaru/.
  b. tovar bude do predajne Medicine doručený v priebehu nasledujúcej dodacej lehoty:
  - do 24 hodín v prípade objednávok zadaných a potvrdených Obchodom pred 16:00 hod. Od pondelka do piatku,
  - do 72 hodín pre ostatné objednávky,
  c. zákazníkovi bude odoslaná SMS správa o doručení objednaného tovaru do ním zvolenej predajne Medicine s PIN kódom na vyzdvihnutie objednávky,
  d. ak si Zákazník zvolí možnosť vyzdvihnutia tovaru v predajni Medicine, platbu za objednaný tovar je možné previesť iba bankovým prevodom, prostredníctvom elektronickej platby realizovanej v platobnom systéme PayU,
  e. zákazník je povinný vyzdvihnúť si tovar do 5 dní odo dňa doručenia SMS správy s informáciou o možnosti vyzdvihnutia tovaru,
  f. zákazník je povinný pri prevzatí objednaného tovaru poskytnúť osobe, ktorá mu tovar vydáva číslo objednávky a PIN kód obdržaný v SMS správe. V prípade, že objednávku na žiadosť zákazníka vyzdvihne iná osoba, je potrebné osobe vydávajúcej tovar ukázať SMS správu s číslom objednávky a PIN kódom.
 9. Pri preberaní zásielky doručenej kuriérom by si mal Zákazník za prítomnosti špeditéra starostlivo skontrolovať úplnosť obsahu balenia a stav vonkajšieho obalu a objednaného Tovaru. V prípade poškodenia zásielky by mal zákazník pripraviť škodový protokol spolu s kuriérom v dvoch identických kópiách podpísaných Príjemcom a kuriérom.

 

V. Ceny a platobné metódy

 1. Informácie o kúpnej cene Tovaru uvedené na webových stránkach Obchodu sú záväzné od okamihu, keď Zákazníkovi príde e-mail s potvrdením prijatia objednávky zadanej Zákazníkom na nákup vybraného Tovaru, uvedeného v bode III. ods. 9. Vyššie uvedená cena sa nezmení bez ohľadu na zmeny cien v Obchode, ktoré sa môžu objaviť po potvrdení objednávky v treťom e-maile.
 2. Ceny produktov v Obchode sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú všetky jeho komponenty vrátane DPH, mýta a daní a iných súvisiacich poplatkov.
 3. Zákazník zaplatí cenu za objednané produkty podľa vlastného výberu:
  a. v hotovosti špeditérovi kuriérskej spoločnosti v mieste dodania (s dobierkou),
  b. bankovým prevodom prostredníctvom elektronickej platby uskutočnenej v platobnom systéme PayU pred doručením. V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby vo forme platby vopred, a platba nebude pripísaná na účet BRANDBQ alebo subjektov sprostredkujúcich transakciu (služba PayU) v termíne uvedenom v Obchode tu: https://wearmedicine.sk/a/sposoby-platby, bude to mať za následok zrušenie objednávky. V takom prípade môžete znova zadať objednávku a zvoliť iný spôsob platby. Realizácia objednávky splatnej bankovým prevodom alebo kreditnou kartou začína po prijatí platby za tovar.
 4. BRANDBQ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v internetovom Obchode, na zavedenie nového tovaru na predaj, uskutočnenie a zrušenie propagačných kampaní na webových stránkach Obchodu alebo ich zmeny v súlade s normami občianskeho zákonníka a inými zákonmi, pričom tieto zmeny neporušujú práva osôb, ktoré pred vyššie uvedenými zmenami uzavreli Zmluvy o predaji Tovaru ponúkaného obchodom alebo práv osôb oprávnených využiť túto danú akciu, v súlade s jej pravidlami a v období jej platnosti.

 

VI. Reklamácia Tovarov

 

 1. Produkty ponúkané v obchode sú úplne nové a originálne. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §  488 a nasl.  občianskeho zákonníka.
 2. BRANDBQ podniká kroky na zabezpečenie správneho fungovania obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických poznatkov, a zaväzuje sa v primeranej lehote odstrániť všetky nezrovnalosti nahlásené používateľmi.
 3. Každá vec zakúpená v obchode môže byť reklamovaná v súlade s podmienkami reklamácie stanovenými v príslušných právnych predpisoch, ak má chyby, ktoré poukazujú na jej nesúlad s uzatvorenou kúpnou zmluvou.
 4. BRANDBQ  má zodpovednosť zo záruky v prípade, že bola fyzická chyba zistená pred uplynutím dvoch rokov odo dňa vydania Produktu Zákazníkovi. Nárok na odstránenie chyby či na výmenu Produktu za Produkt bez chýb zaniká jeden rok odo dňa zistenia chyby, avšak v prípade Objednávky odoslanej Spotrebiteľom, nemôže lehota premlčania nároku byť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete.
 5. Reklamáciu je možné podať poštou vrátením tovaru spolu s písomným popisom chyby alebo reklamačným formulárom stiahnutým z webovej stránky obchodu a dokladom o kúpe, doporučenou poštou na adresu: GLS Slovakia s.r.o – MEDICINE, Budča 1039, 962 33 Budča Slovakia s poznámkou „Medicine – reklamácia“; Zákazník dostane informácie o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa nasledujúceho po prijatí zásielky obsahujúcej reklamovaný tovar do hlavného skladu e-obchodu. 
 6. Ak má predaný produkt (tovar) chyby, má zákazník nárok na nasledujúce nároky:
  a. urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo o odstúpení od Zmluvy o predaji, ak BRANDBQ ihneď a bez zbytočných komplikácií Zákazníkovi nevymení chybný Produkt za Produkt bez chýb alebo ak túto chybu neodstráni. Znížená cena by mala byť v takom pomere k cene vyplývajúcej zo Zmluvy, v akom zostáva hodnota Produktu s chybou k hodnote Produktu bez chyby. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že nie je chyba Produktu významná;
  b. požadovať výmenu Tovaru za Tovar bez chýb alebo odstránenie chyby. BRANDBQ je povinné vymeniť chybný Tovar za Tovar bez chýb alebo odstrániť chybu v rozumnom čase bez zbytočných komplikácií pre Zákazníka; s výhradami a podľa podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach občianskeho zákonníka.
 7. Ak reklamácia nebude prijatá, bude tovar zaslaný späť spolu s vyjadrením k neoprávnenosti reklamácie. Zákazník môže namiesto odstránenia chyby navrhnutého BrandBQ požadovať výmenu za tovar bez chýb alebo namiesto výmeny Produktu požadovať odstránenie chyby, s výnimkou prípadov, keď nie je uvedenie Produktu do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolí Spotrebiteľ, možné alebo by vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým BRANDBQ. Pri zohľadňovaní úmernosti týchto nákladov sa berie do úvahy  najmä hodnota tovaru bez chýb, rozsah zistenej chyby a druh tovaru. Taktiež sa berú do úvahy komplikácie, ktoré by mal Spotrebiteľ s iným spôsobom riešenia.
 8. Ak Zákazník zistí, že tovar bol poškodený pri preprave, je povinný za prítomnosti kuriéra vyhotoviť škodový protokol. Reklamácia vyplývajúca z poškodenia tovaru počas prepravy bude vybavená na základe škodového protokolu vyhotoveného Zákazníkom a kuriérom. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie na strane BRANDBQ sa odporúča, aby Zákazník v opise reklamácie uviedol:
 • požiadavku na spôsob zaistenia súladu Produktu so Zmluvou o predaji alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Zmluvy o predaji;
 • informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä typ a dátum výskytu chyby;
 • kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu.
  Vyššie uvedené požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú však iba odporúčajúci charakter bez akéhokoľvek vplyvu na účinnosť reklamácií, ktoré nebudú obsahovať odporúčaný opis.

9.    Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.  Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

 

VII. Mimosúdne spôsoby riešenia sporov a pravidlá prístupu k týmto riešeniam

 

 1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected]. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk.
 4. Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a povinností podnikateľov v tomto rozsahu stanoví Zákon o ochrane spotrebiteľa. Podrobné informácie pre Užívateľa (ktorý je Spotrebiteľom), o využití mimosúdneho riešenia reklamácií a uplatnenia nárokov a ich podmienky sú dostupné taktiež na internetových stránkach ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a to na www.economy.gov.sk.

 

VIII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súlade s platnými právnymi predpismi, má právo vypovedať Zmluvu o predaji bez udania dôvodu za nižšie uvedených podmienok.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o predaji Tovaru uplynie 30 dní odo dňa, keď Zákazník prevzal Tovar alebo keď iná tretia strana ako dopravca a určená Zákazníkom prevzala tovar.
 3. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy by mal Zákazník informovať Obchod o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na nasledujúcu adresu : Sklep Internetowy Medicine, Brandbq Sp. z o.o. Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (Poľsko) alebo mailom na: [email protected].
 4. Zákazníci môžu využiť vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č.1 týchto obchodných podmienok a ktorý si môžu zákazníci za týmto účelom stiahnuť. Ak zákazník využije túto príležitosť, Obchod okamžite zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí informácií o odstúpení od zmluvy na ním uvedenú poštovú alebo emailovú adresu.
 5. Pre dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí, aby Zákazník zaslal informácie týkajúce sa uplatnenia svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred termínom na odstúpenie od zmluvy.
 6. Zákazník zašle späť Tovar, v súvislosti s ktorým odstúpil od zmluvy, na nasledujúcu poštovú adresu: GLS Slovakia s.r.o Wearmedicine.sk, Budča 1039, 962 33 Budča Slovakia s poznámkou „Wearmedicine.SK-vrátenie tovaru“, okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď informoval Obchod o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak Zákazník odošle produkt späť pred uplynutím 14 dní.
 7. Priame náklady na vrátenie vecí znáša Zákazník.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy Obchod vráti Zákazníkom všetky prijaté platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia zvoleného Zákazníkom, ktorý je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný Obchodom). okamžite, a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Obchod informovaný o rozhodnutí Zákazníka uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. Platbu Zákazníkovi Predávajúci uhradí pomocou rovnakých platobných metód, aké použil Zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasil s iným riešením; v žiadnom prípade sa Zákazníkom nebudú účtovať žiadne poplatky spojené s týmto vrátením. Obchod môže zadržať vrátenie platby až do prijatia veci alebo do doručenia dokladu o jej vrátení do Obchodu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 10. Zákazníci sú zodpovední iba za zníženie hodnoty vráteného Tovaru vyplývajúce z jeho použitia iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania veci.
 11. Zákazník je zodpovedný za prípadné zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý je nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.
 12. Zákazník môže tovar vrátiť po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručením tovaru do vybranej predajne Medicine. Zákazník je oprávnený vrátiť tovar v kamenných predajniach uvedených v zozname predajní poskytnutom Obchodom v odkaze nižšie.
  https://wearmedicine.sk/a/zoznam-predajni/

 

IX. Informácie o elektronicky poskytovaných službách

 

 1. Obchod poskytuje zákazníkom nasledujúce služby v elektronickej podobe:
  a. Možnosť uzatvárať online zmluvy o predaji tovaru v Obchode v súlade s týmto Poriadkom,
  b. Povolenie na vytváranie Zákazníckych účtov v Obchode,
  c. Zasielanie objednaných obchodných informácií o tovaroch.
 2. Zákazník má právo vypovedať zmluvy o predaji tovaru v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi stanovenými v tomto Poriadku, ako aj s inými súvisiacimi predpismi, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach, ale vzťahujú sa na predaj na diaľku. Okrem toho má Zákazník právo kedykoľvek požiadať o ukončenie poskytovania služieb Obchodom, uvedených v odseku 1 písm. b) i c) vyššie.
 3. Technické podmienky pre poskytovanie elektronických služieb v obchode sú nasledovné:
  a. Prístup na Internet,
  b. Používanie webového prehliadača na úpravu hypertextových dokumentov (napríklad Internet Explorer, Opera, Google Chrome, FireFox alebo podobne),
  c. E-mailový účet.
 4. Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných Obchodom elektronickou cestou je možné podať zaslaním reklamácie na e-mailovú adresu Kancelárie zákazníckych služieb Obchodu ([email protected]) alebo telefonicky (tel: +421 233221534).
 5. O spôsobe vybavenia reklamácie v zmysle článku VI. Obchodných podmienok  bude Zákazník informovaný telefonicky alebo prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
 6. BRANDBQ informuje, že v závislosti na nastaveniach webového prehliadača Zákazníka môže zaviesť do IT systému používaného Zákazníkom súbory cookie, ktoré nie sú súčasťou služieb poskytovaných Obchodom a ktoré umožňujú následnú identifikáciu Zákazníka, ktorý navštevuje stránky Obchodu a používa ich Obchod za účelom uľahčenia používania Obchodu Zákazníkom, ako aj za účelom sledovania pohybu Zákazníkov na webových stránkach Obchodu. Zákazník môže kedykoľvek zakázať používanie súborov cookie Obchodom prostredníctvom vhodných nastavení vo svojom webovom prehliadači.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

V súvislosti s prevádzkou obchodu spracúva spoločnosť Brandbq sp. z o.o. osobné údaje vrátane osobných údajov Zákazníkov. Informácie o spracúvaní takýchto osobných údajov, najmä o účeloch spracúvania a právach dotknutých osôb, sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese: wearmedicine.sk/a/ochrana-osobnych-udajov

 

XI. Ostatné

 

 1. Zadaním objednávky Zákazník súhlasí s používaním Obchodu v súlade s ustanoveniami tohto Poriadku – a to v znení platnom ku dňu zadania objednávky. Nesúhlas s ustanoveniami týchto pravidiel znemožňuje nákup tovaru ponúkaného v obchode.
 2. Na zmluvu o predaji výrobkov v Obchode sa vzťahuje slovenské právo. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa primerane použijú ustanovenia občianskeho zákonníka alebo iných zákonov platných pre prevádzku a fungovanie Obchodu.
 4. Súdom príslušným na riešenie akýchkoľvek sporov je miestne príslušný súd podľa platných predpisov.
 5. BRANDBQ si vyhradzuje si právo kedykoľvek vykonať zmeny Poriadku. Zmeny Poriadku sú účinné od okamihu uverejnenia na webových stránkach Obchodu. Zmeny Poriadku nesmú porušovať nadobudnuté práva Zákazníkov využívajúcich Obchod.
 6. Uloženie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie Užívateľovi dôležitých ustanovení uzatváranej Kúpnej zmluvy, je realizované prostredníctvom zaslania daňového dokladu potvrdzujúcim kúpu tovaru, ktorý je súčasťou doručenej zásielky.
 7. BRANDBQ si vyhradzuje právo behom dňa meniť ceny a množstvo Tovaru v ponuke Obchodu, sťahovať alebo uvádzať jednotlivé produkty do ponuky Obchodu, uskutočňovať a odvolávať propagačné kampane na webových stránkach Obchodu, ako aj ich upravovať, pričom takéto zmeny neporušujú práva osôb, ktoré pred vyššie uvedeným uzavreli zmluvy o predaji Tovaru ponúkaného Obchodom pred zavedením vyššie uvedených zmien.
 8. Všetky ochranné známky a obchodné názvy spoločností zobrazené v obchode sú majetkom ich zákonných vlastníkov a boli umiestnené pre informačné účely.
 9. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 10. Uplatnenie ustanovení týchto Podmienok nezbavuje spotrebiteľa ochrany, prináležiacej mu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky, ktoré nie je možné vylúčiť v rámci zmluvy medzi BRANDBQ a spotrebiteľom.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 23.04.2024

Súbor na stiahnutie: Obchodné Podmienky PDF

Súbor na stiahnutie: Príloha 1 - Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy (tento formulár musí byť vyplnený a odoslaný v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)