logo MED

Podmienky súťaže "Jeseň s MEDICINE" 2023

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tento štatút (ďalej len: "Štatút") vymedzuje podmienky, za ktorých sa uskutočňuje súťaž "Jeseň s Medicine" (ďalej len: "Súťaž").
 2. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky.
 3. Organizátorom Súťaže je spoločnosť BRANDBQ sp. z o.o. so sídlom v Krakove (31-564), Aleja Pokoju 18, zapísaná v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove XI Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, so základným imaním 326 650,00 PLN (ďalej len: "Organizátor").
 4. Súťaž sa bude konať na území Slovenskej republiky.
 5. Prihlášky do Súťaže sa budú prijímať od 26.10.2023 od 6:00 hod. do 31.10.2023 do 23:55 hod. 5. Súťažné návrhy sa budú prijímať od 26.10.2023 do 31.10.2023 do 23:55 hod.
 6. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom profilu Organizátora na sociálnej sieti Facebook (@Medicine Everyday Therapy SK).
 7. Súťaž je organizovaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Na internetovej stránke na adrese: https://wearmedicine.sk/a/podmienky-sutaze-jesen-s-medicine-2023 (ďalej len "Súťažná stránka") bude zverejnená: Pravidlá, informácie o cenách a výsledky Súťaže.
 8. Súťaž nie je organizovaná ani spoluorganizovaná, nie je sponzorovaná ani podporovaná spoločnosťou Facebook ani jej prevádzkovateľom a nie je s Facebookom ani jeho prevádzkovateľom nijako inak spojená.

§ 2. ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby (ďalej len "účastník"), ktoré:
  a) najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕšili vek 18 rokov,
  b) sú spotrebiteľmi a konajú na účely, ktoré nesúvisia s ich obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním,
  c) majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  d) majú svoj profil na sociálnej sieti Facebook,
  e) spĺňajú podmienky účasti v Súťaži uvedené v týchto pravidlách.
 2. Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec alebo spolupracovník Organizátora a ich rodinní príslušníci, t. j. manžel/ka, rodičia, starí rodičia, deti, vnuci, súrodenci.

§ 3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Organizátor zverejní na svojom profile na Facebooku Súťažný príspevok s popisom pravidiel Súťaže, informáciami o cenách, odkazom na stránku Súťaže a odkazom na podmienky Súťaže (ďalej len "Súťažný príspevok").
 2. Aby sa účastník mohol zúčastniť Súťaže, mal by na svojom profile na sociálnej sieti Facebook označiť Páči sa mi to príspevok informujúci o súťaží a odpoveď na otázku: “Bez čoho si neviete predstaviť jeseň?“ A označiť aspoň jedného priateľa.  (ďalej len "Súťažný príspevok").
 3. Podmienky účasti v Súťaži sú:
  a) Označiť páči sa mi to na Súťažný príspevok
  b) Odpoveď v komentári na otázku: “Bez čoho si neviete predstaviť jeseň?“
  c) Označenie aspoň jednej osoby v komentári pod Súťažným príspevkom
 4. Účastník sa môže do Súťaže zapojiť neobmedzeným množstvom komentárov.
 5. Súťažné odpovede bude hodnotiť výberová komisia zvolená Organizátorom (ďalej aj ako "výberová komisia").
 6. Súťažná komisia koná v súlade s pravidlami stanovenými v tomto štatúte, najmä pri vybere víťazov a rozhoduje o udelení cien.
 7. Zverejnením Súťažného diela autor vyhlasuje, že:
  a) je autorom predloženého Súťažného diela a vlastní k nemu všetky majetkové autorské a súvisiace práva a tieto práva nie sú nijako obmedzené ani zaťažené právami tretích osôb,
  b) Súťažiaci vyhlasuje, že príspevok vytvoril sám alebo má povolenie autora na jeho šírenie. Vyhlasuje tiež, že akékoľvek osobnostné atribúty obsiahnuté v rámci príspevku sú získané so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, a tieto osoby súhlasia s jeho zverejnením. Súťažiaci zároveň
  c) vyhlasuje, že využitím príspevku v rozsahu a spôsobom opísaným v týchto podmienkach Súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k takým príspevkom či k ich časti. V prípade, že sa v priebehu Súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu Súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti usporiadateľovi Súťaže alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody okamžite v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla usporiadateľovi Súťaže alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je Súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.
  d) Súťažné dielo bude výsledkom jeho individuálnej tvorivosti a nebude vytvorené pomocou umelej inteligencie,
  e) zaväzuje sa odškodniť Organizátora za akékoľvek nároky tretích osôb v súvislosti s použitím Súťažného diela Organizátorom v rozsahu Pravidiel, ktoré vzniknú v dôsledku nepravdivých vyhlásení Účastníka, ako aj nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne.
 8. Súťažné dielo nesmie obsahovať vulgarizmy, urážlivý obsah alebo obsah v rozpore s dobrými mravmi a platnými zákonmi.
 9. V okamihu zverejnenia Súťažného diela na sociálnej sieti Facebook Účastník potvrdzuje, že spĺňa kritériá, ktoré ho oprávňujú zúčastniť sa Súťaže, a súhlasí s účasťou v Súťaži v súlade s Pravidlami.

§ 4 VÝHERCOVIA A CENY

 1. Informácie o výsledku Súťaže budú zverejnené v komentári pod Súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook s uvedením mien výhercov, obsadených miest a s označením výherných profilov dňa 2.11.2023.
 2. V rámci Súťaže budú udelené 2 vecné ceny:
  a) za 1. miesto: Žakárová deka hodnote 34,9 EUR, Termo fľaša hodnote 15,9 EUR, Voňavá sójová sviečka Botanical Ceremony hodnote 11,9 EUR, Náhrdelník v hodnote 9,9 EUR
  b) za 2. miesto: Žakárová deka hodnote 34,9 EUR, Termo fľaša hodnote 15,9 EUR, Voňavá sójová sviečka Botanical Ceremony hodnote 11,9 EUR
  (spolu ako "Ceny", každá samostatne ako "Cena") 3.
 3. Každá osoba, ktorá získa cenu v Súťaži, sa ďalej označuje ako Výherca.
 4. Okrem výhry udelí Organizátor každému víťazovi peňažnú odmenu vo výške zodpovedajúcej 11,11 % Výhry. Výška peňažnej výhry bude zodpovedať výške dane z príjmu, ktorá bola Výhercovi vyrubená v súvislosti s výhrou v Súťaži. Účastník Súťaže súhlasí s tým, že peňažnú výhru pred odovzdaním hlavnej ceny prevezme a odvedie na účet príslušného daňového úradu v Poľsku Organizátor ako platiteľ paušálnej dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu výhry v Súťaži.
 5. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa vyrovnania dane z príjmu fyzických osôb za výhru v Súťaži sú výhercovia Súťaže povinní nezávisle overiť a splniť daňové povinnosti v krajine svojho daňového domicilu vyplývajúce z výhry v Súťaži.
 6. Výhercovia Súťaže budú o svojej výhre informovaní v komentári pod Súťažným príspevkom a v súkromnej správe na Facebooku do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže, pričom údaje o doručení musia byť poskytnuté na e-mailovú adresu uvedenú v súkromnej správe informujúcej o výhre v Súťaži. Výherca je povinný do 5 dní rovnakým spôsobom potvrdiť prevzatie informácie o výhre a zaslať na uvedenú e-mailovú adresu Organizátorom požadované údaje, najmä: meno a priezvisko, adresu pre zaslanie Výhry a údaje pre vysporiadanie paušálnej dane z príjmov fyzických osôb z výhry v Súťaži.
 7. Ak sa Organizátorovi nepodarí z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať výhercu Súťaže alebo nedostane odpoveď na zaslané oznámenie o výhre do 5 dní, Organizátor si vyhradzuje právo udeliť výhru inému Účastníkovi.
 8. Výherca Súťaže môže do 5 (piatich) dní od doručenia oznámenia o výhre podať vyhlásenie o odmietnutí prevzatia Výhry.
 9. Žiadnu výhru v Súťaži nie je možné vymeniť za peňažný ekvivalent alebo inú vecnú výhru.
 10. Výhry v Súťaži budú výhercom zaslané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu, ktorú uviedli v správe uvedenej v bode 5 vyššie, s tým, že výhry budú zasielané na náklady Organizátora len v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že výherca uvedie adresu na doručenie mimo územia Slovenskej republiky, organizátor má právo zadržať doručenie výhry, kým od Výhercu neobdrží sumu zodpovedajúcu nákladom na zaslanie Výhry mimo územia Slovenskej republiky.
 11. Účastník Súťaže súhlasí so zverejnením víťazného Súťažného diela a svojho mena a priezviska a/alebo pseudonymu ako výhercu Súťaže na stránke Súťaže a na Facebookovom profile Organizátora.

§ 5 AUTORSKÉ PRÁVO

 1. Organizátor nadobúda právo od výhercu bez povinnosti zaplatiť odmenu, vlastnícke právo ku kopírovaniu Súťažného diela, ako aj majetkové práva autora k ocenenému Súťažnému dielu bez územného a časového obmedzenia v týchto oblastiach použitia:
  a) zaznamenanie a rozmnoženie Súťažného diela alebo jeho časti - vyhotovenie kópie Súťažného diela s použitím všetkých dostupných techník vrátane tlače, reprografie, magnetického záznamu, digitálnej techniky,
  b) šírenie Súťažného diela - sprístupnenie Súťažného diela verejnosti takým spôsobom, aby k nemu mal každý prístup v čase a na mieste, ktoré si sám zvolí,
  c) sprístupnenie Súťažného diela na internete vrátane sociálnych sietí patriacich Organizátorovi,
  d) nahratie Súťažného diela do pamäte počítača a iných podobne fungujúcich zariadení,
  e) úpravu Súťažného diela, vrátane práva opravovať, upravovať a meniť celé Súťažné dielo a jeho jednotlivé prvky, kombinovať Súťažné dielo s inými dielami,
  f) predaj, požičiavanie alebo prenájom kópii Súťažného diela,
  g) pokiaľ ide o šírenie Súťažného diela alebo jeho časti - vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisiu, ako aj sprístupňovanie Súťažného diela verejnosti takým spôsobom, aby k nemu mal každý prístup z miesta a v čase podľa vlastného výberu, a to všetkými dostupnými technikami vrátane použitia na internete a iných počítačových sieťach,
  h) umiestnenie na akomkoľvek médiu na reklamu a propagáciu, vrátane: katalógov, novín, letákov.
 2. Bez ohľadu na vyššie uvedený prevod majetkových autorských práv výherca poveruje Organizátora, aby v jeho mene vykonával osobné autorské práva k Súťažnému dielu. Na základe uvedeného splnomocnenia má Organizátor právo najmä: (i) rozhodovať o spôsobe označenia autorstva k Súťažnému dielu, (ii) dohliadať na spôsob použitia Súťažného diela.
 3. Okrem toho výherca výmenou za udelenie ceny súhlasí s tým, aby Organizátor šíril jeho podobizeň spôsobom podrobne opísaným v bode 1) tohto odseku, a v prípade použitia podobizne tretích osôb súhlasí v rámci a na základe udeleného oprávnenia s tým, aby Organizátor šíril podobizeň týchto osôb spôsobom podrobne opísaným v bode 1) tohto odseku.
 4. Organizátor je oprávnený udeliť výhercovi cenu, ak je to možné, a to aj v prípade, že výherca nie je oprávnený šíriť podobizeň tretích osôb.
  Ak sa v Súťažnom diele použije podobizeň iných osôb ako laureáta - laureát je povinný získať súhlas na šírenie podobizní týchto osôb za podmienok uvedených v bode 1) tohto odseku.
 5. Výherca zároveň splnomocňuje Organizátora na výkon závislých autorských práv k Súťažnému dielu, ako aj na udelenie výhradného súhlasu Organizátora tretím osobám na výkon závislých práv k Súťažnému dielu.
 6. Organizátor a Výherca potvrdia v zmluve uzatvorenej v písomnej forme prevod majetkových autorských práv k Súťažnému dielu výmenou za Výhru. Dohoda bude obsahovať najmä: oblasti použitia, oprávnenie na výkon odvodených práv k Súťažnému dielu, oprávnenie na výkon osobnostných práv k Súťažnému dielu a oprávnenie na šírenie podobizne Výhercu.

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na tejto adrese https://wearmedicine.sk/a/podmienky-sutaze-jesen-s-medicine-2023 a odkaz na pravidlá bude uvedený aj v príspevku o Súťaži.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Zmena pravidiel bude platná od momentu zverejnenia zmenených Pravidiel na Súťažnej stránke. Zmena pravidiel nemôže obmedziť práva, ktoré už Účastníci nadobudli.
 3. Súťažiaci sa zaväzuje, že v prípade zmeny pravidiel sa bude riadiť ich platnosťou.
 4. Účastník môže podať sťažnosť na spôsob realizácie Súťaže. Sťažnosti vyrieši Organizátor do 14 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
 5. Ak chce Účastník podať sťažnosť alebo reklamáciu na spôsob realizácie Súťaže, jej pravidlá alebo v akejkoľvek inej veci týkajúcej sa Súťaže, oznámi to Organizátorovi zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Sťažnosť by mala obsahovať meno, priezvisko, adresu Účastníka, ako aj uvedenie dôvodu podania sťažnosti a konkrétneho konania Organizátora. Sťažnosti je možné zasielať aj na adresu sídla Organizátora.
 6. Organizátor zbavuje spoločnosť Facebook a jej prevádzkovateľa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek nároky, najmä nároky Účastníkov, súvisiace so Súťažou. Všetky otázky, pripomienky, sťažnosti a nároky súvisiace so Súťažou by mal Účastník smerovať priamo na Organizátora a v žiadnom prípade na spoločnosť Facebook alebo jej prevádzkovateľa.
 7. Akékoľvek informácie o Súťaži obsiahnuté v propagačných a reklamných materiáloch majú len informačný charakter, rozsah oprávnení Účastníkov a Organizátora je vymedzený týmito Pravidlami.
 8. Na tieto pravidlá a Súťaž sa vzťahuje poľské právo (najmä práva duševného vlastníctva).

 

OSOBNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE "Jeseň s MEDICINE

 

Správcom osobných údajov účastníkov Súťaže "Jeseň s MEDICINE" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť BRANDBQ sp. z o.o., so sídlom v Krakove (31-564), ul. Aleja Pokoju 18, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove XI Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000372924, REGON: 121360377, NIP: 6793049718, so základným imaním 326 650,00 PLN, (ďalej len "správca"). Kontakt na správcu: [email protected] alebo poštou na adresu: Brandbq sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov. Osobné údaje Účastníkov Súťaže budú spracované za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu víťazných Súťažných diel, odovzdania cien, vyúčtovania Súťaže a zaplatenia dane z výhier Správcom. Základom spracúvania osobných údajov je právne odôvodnený záujem Správcu na uskutočnení Súťaže v súlade s Pravidlami, uplatnení nárokov alebo obrane proti nárokom a plnení zákonných povinností Správcu súvisiacich s vysporiadaním Súťaže, vrátane daňových povinností. Poskytnutie údajov nie je povinné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zúčastniť sa na Súťaži. Účastníci majú právo na: prístup k svojim údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracovania údajov, vyžiadanie vymazania údajov a vznesenie námietky proti spracovaniu údajov. Údaje sa budú spracúvať počas realizácie Súťaže a počas premlčacej lehoty nárokov Účastníka a protipohľadávok Správcu na realizáciu Súťaže. Ak sa Účastník domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.