logo MED

Transparentnosť

POLITIKA TRANSPARENTNOSTI

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V BRANBQ SP. Z O.O. 

  

1. DEFINÍCIE  

1.1. Správca – BrandBQ sp. z o.o. so sídlom v Krakove, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (Poľsko).

1.2. Osobné údaje – informácie o fyzickej osobe identifikované alebo identifikovateľné podľa jedného alebo viacerých špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane podobizne, hlasového záznamu, kontaktných údajov, lokalizačných údajov, informácií obsiahnutých v korešpondencii, informácie zhromaždené prostredníctvom záznamového zariadenia alebo inej podobnej technológie. 

1.3. Zásady – tieto Zásady spracovania osobných údajov. 

1.4. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). 

1.5. Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa Správcom spracúvané osobné údaje týkajú. 

 

2. SPRACOVANIE ÚDAJOV SPRÁVCOM 

2.1. V súvislosti s vykonávanou obchodnou činnosťou Správca zhromažďuje a spracúva Osobné údaje v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä s GDPR, a pravidlami spracúvania údajov v nich uvedenými.  

2.2. Správca dbá na transparentnosť spracúvania Osobných údajov, najmä vždy informuje o spracúvaní osobných údajov v čase ich zhromažďovania, vrátane účelu a právneho základu spracúvania (napr. pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru alebo služieb). Správca dbá na to, aby sa údaje zhromažďovali len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uvedeného účelu a spracovávali len po dobu, počas ktorej je to nevyhnutné. 

2.3. Správca pri spracúvaní Osobných údajov zabezpečuje ich bezpečnosť a dôvernosť, ako aj prístup k informáciám o spracúvaní dotknutým osobám. Ak aj napriek uplatneným bezpečnostným opatreniam dôjde k porušeniu ochrany Osobných údajov (napr. „úniku“ alebo strate údajov), bude Správca o takejto udalosti informovať Dotknuté osoby spôsobom v súlade s ustanoveniami zákona.  

 

3. KONTAKT SO SPRÁVCOM 

3.1. Kontakt so Správcom je možný prostredníctvom korešpondenčnej adresy: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poľsko.

3.2. Správca ustanovil Inšpektora pre Ochranu Osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu: [email protected] v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spracovania Osobných údajov Správcom.  

 

4. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1. V záujme zabezpečenia integrity a dôvernosti údajov má Správca zavedené postupy, ktoré umožňujú prístup k Osobným údajom len oprávneným osobám a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na nimi vykonávané úlohy. Správca organizačnými a technickými riešeniami zabezpečuje, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli evidované a vykonávané iba oprávnenými osobami.  

4.2. Správca tiež podniká všetky potrebné kroky na to, aby jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty zaručili uplatňovanie primeraných bezpečnostných opatrení v každom prípade, keď spracúvajú Osobné údaje v mene Správcu.  

4.3. Správca vykonáva priebežnú analýzu rizík súvisiacich so spracúvaním Osobných údajov a sleduje primeranosť zabezpečenia údajov aplikovaných na identifikované hrozby. V prípade potreby Správca zavedie dodatočné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti údajov.  

 

5. ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE 

KOREŠPONDENCIA  E-MAILOVÁ, TRADIČNÁ A V RÁMCI SOCIÁLNYCH SIETÍ  

5.1. V prípade zasielania Správcovi prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí alebo klasicky formou korešpondencie, ktorá nesúvisí so službami poskytovanými odosielateľovi, inú s ním uzavretou zmluvou alebo inak nesúvisiacou so žiadnym vzťahom so Správcom, sú osobné údaje obsiahnuté v tejto korešpondencii spracúvané výlučne za účelom komunikácie a riešenia záležitosti súvisiacej s korešpondenciou.  

5.2. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vedení korešpondencie jemu adresovanej v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.  

5.3. Správca spracúva iba Osobné údaje relevantné pre vec súvisiacu s korešpondenciou. Všetka korešpondencia je uchovávaná spôsobom zaisťujúcim bezpečnosť Osobných údajov (a iných informácií) v nej obsiahnutých a sprístupnená iba oprávneným osobám.  

TELEFONICKÝ KONTAKT 

5.4. V prípade telefonického kontaktovania so Správcom, vo veciach, ktoré nesúvisia s uzatvorenou zmluvou alebo poskytovanými službami, môže Správca požadovať poskytnutie Osobných údajov len v prípade, ak je to nevyhnutné na vybavenie prípadu, ktorého sa kontakt týka. V tomto prípade je právnym základom oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v potrebe riešenia nahlásenej záležitosti súvisiacej s jeho podnikateľskou činnosťou. 

5.5. Telefónne hovory môžu byť tiež nahrávané – v tomto prípade sú fyzickej osobe poskytnuté príslušné informácie na začiatku hovoru. Hovory sa zaznamenávajú za účelom sledovania kvality poskytovanej služby a overovania práce konzultantov, ako aj pre štatistické účely. Nahrávky sú dostupné len zamestnancom Správcu a osobám obsluhujúcim informačnú linku Správcu.  

5.6. Osobné údaje vo forme záznamu rozhovoru sú spracúvané: 

5.6.1. na účely súvisiace s obsluhou zákazníkov a záujemcov prostredníctvom informačnej linky, ak         Správca takúto službu poskytuje – právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na        poskytnutie služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); 

 5.6.2. za účelom sledovania kvality služieb a overovania práce konzultantov prevádzkujúcich informačnú linku, ako aj pre analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúce v zabezpečení najvyššej kvality služieb pre klientov a záujemcov, ako aj najvyššej kvality práce konzultantov a vykonávania štatistických analýz telefonickej komunikácie.  

PROFILY NA SOCIÁLNYCH PORTÁLOCH 

5.10.Správca má verejné profily na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn. V súvislosti s tým spracúva údaje, ktorá zanechávajú osoby navštevujúc tieto profily (oi. komentáre, lajky, internetové identifikátory). 

5.11. Osobné údaje takýchto osôb sú spracovávané: 

5.11.1. s cieľom umožniť im aktivity na profiloch; 

5.11.2. za účelom efektívneho prevádzkovania profilov, predstavovaním Používateľom portálov informácií o iniciatívach a ďalších aktivitách Správcu a v súvislosti s propagáciou rôznych typov podujatí, služieb a produktov; 

5.11.3. pre štatistické a analytické účely; 

5.11.4.  môžu byť spracované na účely vymáhania nárokov a obrany pred nárokmi. 

5.12. Právnym základom spracovania Osobných údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúce v: 

5.12.1. propagácii vlastnej značky a zlepšovaní kvality poskytovaných služieb, 

5.12.2. vykonávaní analýz aktivity a preferencií,  

5.12.3. v prípade potreby – na vymáhanie nárokov a obranu pred nárokmi. 

UPOZORNENIE: Vyššie uvedená informácia sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov správcami stránok sociálnych sietí.  

SÚŤAŽE 

5.13. Správca organizuje súťaže prostredníctvom svojej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach. V súvislosti s tým spracúva údaje potrebné pre účasť v súťaži a prípadné vydanie výhry (oi. meno, priezvisko, názov profilu na danej sociálnej sieti, osobné údaje vyplývajúce zo súťažnej úlohy).  

5.14. Osobné údaje takýchto osôb sú spracúvané za účelom realizácie súťaže, výberu výhercov, odovzdania cien a plnenia daňových povinností súvisiacich s udeľovaním cien.  

5.15. Základom spracúvania Osobných údajov sú: 

5.15.1. oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonaní súťažnej akcie, výbere výhercov, uplatňovaní nárokov alebo obrane proti nárokom; 

5.15.2. nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti správcu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti s ustanoveniami daňového zákona).  

NÁBOR 

5.16. V rámci náborových procesov Správca očakáva prenos Osobných údajov (napr. v životopise) len v rozsahu uvedenom v ustanoveniach pracovného práva. V súvislosti s tým by sa nemal poskytovať širší rozsah informácií. V prípade, že podané prihlášky budú obsahovať ďalšie údaje presahujúce rozsah uvedený v ustanoveniach pracovného práva, ich spracovanie bude založené na súhlase uchádzača (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyjadrené prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým je odoslanie aplikačných dokumentov uchádzačom. Ak budú predložené prihlášky obsahovať informácie nepotrebné na účely náboru, nebudú použité ani zohľadnené v náborovom procese. 

5.17. Osobné údaje sa spracúvajú: 

5.17.1. v prípade, že preferovanou formou zamestnania je pracovná zmluva – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení súvisiacich s procesom zamestnávania, vrátane najmä Zákonníka práce - právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť splnenia právnej povinnosti správcu (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti s ustanoveniami pracovného práva); 

5.17.2. ak je uprednostňovanou formou zamestnania občianskoprávna zmluva – s cieľom uskutočniť náborový proces – právnym základom spracovania údajov obsiahnutých v dokumentoch žiadosti je nevyhnutnosť prijať opatrenia pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); 

5.17.3. za účelom vykonávania náborového procesu v rozsahu údajov, ktoré nevyžaduje zákon alebo Správca, ako aj na účely budúcich náborových procesov – právnym základom spracúvania je súhlas (čl.  6 ods. 1 písm. a) GDPR); 

5.17.4. za účelom overenia kvalifikácie a schopností kandidáta alebo kandidáta a stanovenia podmienok spolupráce – právnym základom spracovania údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Oprávneným záujmom Správcu je preverovanie uchádzačov o zamestnanie a definovanie podmienok možnej spolupráce; 

5.17.5. za účelom preukázania alebo uplatňovania nárokov Správcu alebo obrany proti nárokom uplatňovaným voči Správcovi – právnym základom spracúvania údajov je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v uplatňovaní nárokov a obrana proti nárokom.  

5.18. V rozsahu, v akom sa Osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného pred jeho odvolaním. V prípade udelenia súhlasu na účely budúcich náborových procesov budú osobné údaje po dvoch rokoch vymazané – pokiaľ nebol súhlas odvolaný skôr.  

5.19. Poskytovanie údajov v rozsahu uvedenom v čl. 22 ods. 1 Zákonníka práce - ak uchádzač uprednostňuje zamestnanie na základe pracovnej zmluvy – zo zákona, najmä Zákonníka práce, a v prípade preferencie zamestnania na základe občianskoprávnej zmluvy – zo strany Správcu. Dôsledkom neposkytnutia týchto údajov je nemožnosť zvážiť danú kandidatúru v náborovom procese. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné. 

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB ALEBO PLNENÍM INÝCH ZMLÚV 

5.20. Správca v prípade zhromažďovania údajov na účely súvisiace s plnením konkrétnej zmluvy poskytuje Dotknutej osobe podrobné informácie o spracúvaní jej osobných údajov v čase uzatvárania zmluvy alebo v čase získavania osobných údajov, v prípade, kedy je spracovanie nevyhnutné na to, aby Správca vykonal opatrenie na žiadosť Dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy.  

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV DODÁVATEĽOV ALEBO ZÁKAZNÍKOV SPOLUPRACUJÚCICH SO SPRÁVCOM 

5.21. Správca v súvislosti s uzatváraním a realizáciou obchodných zmlúv v rámci vykonávanej obchodnej činnosti získava od dodávateľov/klientov údaje osôb podieľajúcich sa na realizácii takýchto zmlúv (napr. osoby oprávnené na kontakt, zadávajúce objednávky, realizujúce zákazky atď.). Rozsah prenášaných údajov je v každom prípade obmedzený na rozsah nevyhnutný pre plnenie zmluvy a spravidla nezahŕňa iné údaje ako meno a služobné kontaktné údaje. 

5.22. Takéto osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie oprávneného záujmu Správcu a jeho dodávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúceho v umožnení správneho a efektívneho plnenia zmluvy. Takéto údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám zapojeným do plnenia zmluvy, ako aj subjektom získavajúcim prístup k údajom na základe ustanovení o zverejňovaní informácií a postupoch vedených na základe zákona o verejnom obstarávaní, a to v rozsahu ustanovené týmito ustanoveniami. 

5.23. Údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených záujmov a splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení. 

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV V INÝCH PRÍPADOCH 

5.24. V súvislosti s vykonávanou činnosťou Správca zhromažďuje Osobné údaje aj v iných prípadoch - napr. budovaním a využívaním stálych vzájomných obchodných kontaktov (networking) pri obchodných stretnutiach, na priemyselných akciách alebo výmenou vizitiek - na účely súvisiace s iniciovaním a udržiavaním obchodných kontaktov. Právnym základom spracúvania je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vytvorení siete kontaktov v súvislosti s vykonávanou činnosťou.  

5.25. Osobné údaje zhromaždené v takýchto prípadoch sú spracúvané len pre účel, pre ktorý boli zhromaždené a Správca zabezpečuje ich primeranú ochranu.  

 

6. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV 

6.1. V súvislosti s vykonávaním činností, ktoré si vyžadujú spracovanie, sú Osobné údaje sprístupnené externým subjektom, medzi ktoré patria najmä dodávatelia zodpovední za prevádzku IT systémov a zariadení (napr. CCTV zariadenia v oblasti video monitorovania), subjekty poskytujúce právne alebo účtovné služby, kuriéri, marketingové alebo personálne agentúry.  

6.2. Správca si vyhradzuje právo sprístupniť vybrané informácie o Dotknutej osobe príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré o tieto informácie požiadajú, a to na základe zodpovedajúceho právneho základu a v súlade s platnou legislatívou. 

 

7. PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP 

7.1. Úroveň ochrany Osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) sa líši od úrovne poskytovanej európskym právom. Z tohto dôvodu Správca prenáša Osobné údaje mimo EHP len vtedy, keď je to nevyhnutné a s primeranou úrovňou ochrany, predovšetkým prostredníctvom: 

7.1.1.  spolupráci so subjektmi spracúvajúcimi Osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa zabezpečenia primeranej úrovne ochrany Osobných údajov; 

7.1.2. používania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou za predpokladu, že je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov; 

7.1.3. uplatňovania záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu. 

7.2. Správca vždy informuje o zámere prenesenia Osobných údajov mimo EHP vo fáze ich získavania. 

 

8. OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8.1. Obdobie spracovania údajov Správcom závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania. Obdobie spracovania údajov môže vyplývať aj z predpisov, ak tvoria základ pre spracovanie. V prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu Správcu (napr. z bezpečnostných dôvodov) sú údaje spracúvané po dobu umožňujúcu realizáciu tohto záujmu alebo do vznesenia účinnej námietky proti spracúvaniu údajov. Ak je spracovanie založené na súhlase, údaje sa spracúvajú až do jeho odvolania. Ak je základ spracúvania nevyhnutný na uzavretie a plnenie zmluvy, údaje sa spracúvajú až do jej ukončenia.  

8.2. Obdobie spracúvania údajov sa môže predĺžiť, ak je spracovanie nevyhnutné na preukázanie alebo uplatňovanie nárokov alebo obranu proti nárokom, a po tomto období – len vtedy a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon.  

 

9. PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

9.1. Dotknuté osoby majú nasledujúce práva: 

9.1.1. právo na informácie o spracúvaní osobných údajov – správca na tomto základe poskytuje fyzickej osobe, ktorá žiadosť podáva, informácie o spracúvaní údajov, najmä o účeloch a právnych dôvodoch spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sa poskytujú, a plánovanom dátume vymazania údajov; 

9.1.2. právo získať kópiu údajov – na tomto základe Správca poskytuje kópiu spracúvaných údajov týkajúcich sa fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť; 

 9.1.3. právo na opravu – Správca je povinný odstrániť prípadné nezrovnalosti alebo chyby v spracúvaných Osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné; 

 9.1.4. právo na vymazanie údajov – na tomto základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie niektorého z účelov, pre ktoré boli zhromaždené; 

9.1.5. právo na obmedzenie spracúvania – ak je takáto žiadosť podaná, Správca prestane vykonávať operácie s Osobnými údajmi - s výnimkou operácií, s ktorými dotknutá osoba súhlasila, a uchovávania údajov, v súlade s prijatými pravidlami uchovávania – alebo kým pominú dôvody na obmedzenie spracúvania údajov (napr. bude vydané rozhodnutie dozorného úradu, ktoré oprávňuje na ďalšie spracovanie údajov); 

 9.1.6. právo na prenos údajov – na tomto základe – v rozsahu, v akom sú údaje spracúvané automatizovaným spôsobom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom - Správca vydáva údaje poskytnuté dotknutou osobou v počítačom čitateľnom formáte. Môžete takisto požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu, ak sú však v tomto smere technické možnosti tak na strane Správcu, ako aj na strane označeného subjektu; 

9.1.7. právo namietať spracúvanie údajov pre marketingové účely – Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely, a to bez potreby odôvodňovania takejto námietky;  

9.1.8. právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov – Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré prebieha na základe oprávneného záujmu Správcu (napr. pre analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku); námietka v tomto smere by mala obsahovať odôvodnenie; 

9.1.9. právo odvolať súhlas – ak sa údaje spracúvajú na základe vyjadreného súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného pred jeho odvolaním;  

9.1.10. právo podať sťažnosť – ak sa zistí, že spracúvaním Osobných údajov sú porušované ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane Osobných údajov, Dotknutá osoba môže podať sťažnosť orgánu dozoru nad spracúvaním Osobných údajov, príslušnému pre miesto obvyklého pobytu Dotknutej osoby, jej pracoviska alebo miesta údajného porušenia. V Poľsku je dozorným orgánom predseda Úradu pre ochranu osobných údajov. 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ SPOJENÝCH S REALIZÁCIOU PRÁV 

9.2. Žiadosť týkajúcu sa realizácie práv Dotknutých osôb je možné podať: 

9.2.1. písomne ​​na adresu: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków (Poľsko),

9.2.2. elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu: [email protected]

9.3. Ak Správca nedokáže na základe podanej žiadosti identifikovať fyzickú osobu, požiada žiadateľa o doplnenie informácií. Poskytnutie takýchto údajov nie je povinné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok odmietnutie žiadosti vyhovieť. 

9.4. Žiadosť môže byť podaná osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca (napr. rodinného príslušníka). Z dôvodu ochrany údajov odporúča Správca použiť plnú moc overenú notárom alebo oprávneným právnym poradcom alebo advokátom, čo výrazne urýchli overenie pravosti žiadosti. 

9.5. Odpoveď na žiadosť by mala byť poskytnutá do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť, Správca informuje žiadateľa o dôvodoch tohto úkonu.  

9.6. V prípade, že žiadosť bola zaslaná Spoločnosti elektronicky, je odpoveď poskytovaná v rovnakej forme, pokiaľ žiadateľ nepožiadal o odpoveď v inej forme. V ostatných prípadoch bude odpoveď udelená písomne. V prípade, že lehota na vybavenie žiadosti znemožňuje písomnú odpoveď a rozsah údajov žiadateľa spracúvaných Správcom umožňuje kontaktovanie elektronickými prostriedkami, je odpoveď poskytovaná elektronickými prostriedkami. 

9.7. Spoločnosť uchováva informácie o podanej žiadosti a osobe, ktorá žiadosť podala, s cieľom zabezpečiť jej splnenie a preukázať, obhájiť alebo uplatniť nároky dotknutých osôb. Register žiadostí sa uchováva spôsobom, ktorý zabezpečuje integritu a dôvernosť údajov v ňom obsiahnutých.  

 

10. ZMENY ZÁSAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1. Zásady sa priebežne overujú a v prípade potreby aktualizujú.  

10.2. Aktuálna verzia Zásad bola prijatá 08.06.2022.